Bruno Maes

vCard

FR

EN

NL

Bruno is advocaat bij het Hof van Cassatie sedert 2000 en leidt de praktijkgroep “Cassatie”. Hij is gespecialiseerd in het verstrekken van adviezen over de slaagkansen van cassatieberoepen in civiele zaken in de ruime betekenis, strafzaken, tuchtzaken, sociale zaken en fiscale zaken, en in het opstellen en indienen van verzoekschriften tot cassatie, memories van antwoord en memories tot staving van cassatieberoepen in strafzaken.

Specialisatie

Bruno verstrekt adviezen over de mogelijkheid om cassatieberoepen in te stellen in alle domeinen van het recht: privaatrecht, civiel procesrecht, ondernemingsrecht, aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht, fiscaal recht, arbeids- en sociaal recht, mededingingsrecht, publiek recht, tuchtzaken, enz.

Hij geeft confraters raad bij de opstelling van hun syntheseconclusies voor de feitenrechters met het oog op een eventuele cassatieprocedure.

Hij voert voor cliënten cassatieprocedures en geeft hen eventueel raad in verband met de rechtspleging voor de verwijzingsrechter.

Bruno heeft ervaring met cassatiewerk sedert 1978, als medewerker van wijlen stafhouder René Bützler, en sedert 2000, als advocaat bij het Hof van Cassatie. Tussen 2004 en 2012 werkte hij samen met stafhouder Ludovic De Gryse, later (2016) vennoot bij Arcas.

Het verstrekken van adviezen over de slaagkansen van cassatieberoepen heeft tot doel aan de cliënten een objectieve inschatting te bieden van de kans op een cassatie aan de hand van een grondig onderzoek van de regelgeving, de rechtspraak van het Hof van Cassatie en van andere rechtscolleges en de relevante rechtsleer. Als dit positief uitvalt, wordt aan de cliënt voorgesteld om een cassatieberoep in te stellen d.m.v. een verzoekschrift of een memorie tot staving van het vooraf ingestelde cassatieberoep in strafzaken. Daarin worden dan de grieven en de geschonden wetsbepalingen en/of rechtsbeginselen verwerkt in ‘cassatiemiddelen’.

Wanneer cliënten vragen om te antwoorden op een cassatieberoep, stelt Bruno een ‘memorie van antwoord’ op, waarin hij tracht de aangevoerde cassatiemiddelen van de tegenpartij te ontkrachten.

Uiteraard vertegenwoordigt hij de cliënten ter zitting van het Hof van Cassatie en treedt hij ook op voor het Hof in bijzondere aangelegenheden zoals wrakingsverzoeken, vorderingen tot onttrekking van de zaak aan de rechter, aanvragen tot herziening in strafzaken en verhaal op de rechter.

Soms biedt hij aan de cliënten aan om hen bij te staan in de redactie van hun syntheseconclusies met het oog op een latere cassatieprocedure, wat in de meeste gevallen erg nuttig is.

“Alles kan altijd beter”

Experience

1978

Licentiaat in de rechten aan de Vrije universiteit Brussel met grote onderscheiding

1978


Advocaat bij de balie te Brussel sedert 20 oktober 1978 en inschrijving op het tableau van de Orde der advocaten bij de balie te Brussel op 21 november 1981
1978

1978 tot 2001

Medewerker van mr. René Bützler, advocaat bij het Hof van Cassatie, sedert augustus 1978
1978


1983

Openingsredenaar op de plechtige openingszitting van het Vlaams Pleitgenootschap te Brussel op 4 november 1983 (‘De onpartijdige rechter’);
1983

1993

Openbare verdediging van een doctoraal proefschrift ‘Cassatiemiddelen naar Belgisch recht’ op 28 mei 1993, bekroond met de driejaarlijkse prijs van het Gerechtelijk Privaatrecht 1990-1991-1992 (24 september 1993)

1993

1994

Lid van de raad van bestuur van het Interuniversitair Centrum voor gerechtelijk recht (voorzitter: prof. em. M. Storme en sedert 1 januari 2005: prof. em. J. van Compernolle) sedert 27 mei 1994
1994

1995

Sedert 1 oktober 1995 deeltijds docent en sedert 2005 tot 2020 hoofddocent van het vak ‘Gerechtelijk Recht’ aan de Faculteit Recht en Criminologie van de V.U.Brussel.
1995

2000

Benoeming tot advocaat bij het Hof van Cassatie bij K.B. van 8 februari 2000 (eedaflegging op 13 maart 2000).
2000


2004

Partner in de advocatenassociatie Stibbe te Brussel van 1 juli 2004 tot 31 december 2015
2004

2008-2011

Voorzitter van het Interuniversitair Centrum voor gerechtelijk recht
2008

2012

Stafhouder van de cassatiebalie van 1 september 2014 tot 31 augustus 2016 en sedert 2012 lid van de Raad van de Orde.
2012


2016-2020

Vennoot in de advocatenassociate Arcas sedert 1 januari 2016
2016


2020

Vennoot in de advocatenassociatie LMBD sedert 2020
2020