Tom Wera

vCard

NL

EN

FR

De praktijk van Tom Wera concentreert zich op het ondernemings- en economisch recht, het financieel recht en het vennootschapsrecht, met inbegrip van het recht inzake fusies en overnames.

Daarbij treedt Tom Wera op voor cliënten die actief zijn in uiteenlopende sectoren (energie, farmaceutica, chemie, IT, vastgoed, transport, etc.).

Specialisatie

Meer specifiek vertegenwoordigt en adviseert hij nationale en internationale cliënten uit de private en publieke sector, onder meer, bij:

de oprichting en de ontbinding van vennootschappen, verenigingen, stichtingen of andere juridische structuren op maat;

de herstructurering van het geheel of een gedeelte van vennootschappen, verenigingen of stichtingen, waaronder fusies, splitsingen, overnames en inbrengen;

de uitwerking van beheersstructuren voor vennootschappen, verenigingen of stichtingen;

de andere gespecialiseerde vragen van het vennootschaps- of verenigingsrecht;

de juridische omkadering van bijzondere investeringen of projectfinanciering;

de implementatie en de naleving van gespecialiseerde regelgeving voor financiële instellingen, zoals banken, verzekeringen en hun tussenpersonen;

de onderhandeling en de redactie van diverse economische overeenkomsten, waaronder samenwerkingsovereenkomsten;

de vragen die sorteren onder de brede waaier van het ondernemings- en economisch recht in het algemeen, waaronder kwesties van boekhoudrecht en insolventierecht.

De vertegenwoordigings- en adviesopdrachten van Tom Wera strekken zich verder uit tot de voorbereiding en redactie van regelgevende teksten (wetten, decreten, ordonnanties, koninklijke besluiten, regeringsbesluiten, ministeriële besluiten). In dat verband treedt hij regelmatig op voor overheidsinstanties.

Verder staat hij cliënten bij in geschillenprocedures voor hoven en rechtbanken, administratieve rechtscolleges, financiële en andere toezichthouders, arbitragecolleges en andere scheidsgerechten. Dergelijke procesvoering heeft betrekking op geschillen in de hoger vermelde specialisatiemateries (bijvoorbeeld geschillen inzake bestuurdersaansprakelijkheid).

Academische activiteiten

Tom Wera is professor verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel, Vakgroep Privaat- en Economisch Recht, waar hij het opleidingsonderdeel Ondernemingsrecht doceert.

Verder is hij auteur en editor van diverse wetenschappelijke publicaties (handboeken, bijdragen in verzamelwerken, artikelen in tijdschriften), alsmede is hij frequent opgetreden als spreker of organisator van juridische colloquia.

Hij is ook titularis geweest van uiteenlopende andere universitaire opdrachten en academische functies.

En droit, il n’y a pas d’autorité devant laquelle on doive plier. J’ai un profond respect pour nos bons auteurs et pour les décisions des cours, mais je ne me soumets qu’à la raison.
F. Laurent

Experience

2010

Master in de Rechten aan de Vrije Universiteit Brussel, afstudeerrichting Economisch Recht. Afgestudeerd met de grootste onderscheiding, toegekend met de titel van Valedictorian.
2010

Achtereenvolgens assistent, onderzoeker en professor bij de Vakgroep Privaat- en Economisch Recht van de Vrije Universiteit Brussel.
Sinds 2010

2011

Tom Wera is lid van Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel sinds 2011.
Sinds 2011

Stagiair en vervolgens medewerker van Mr. K. Byttebier bij het kantoor Everest Law te Brussel.
2011 – 2017

2013

English Legal Methods (ELM), keuzevakken Company law en Law of torts, aan Cambridge University, Selwyn College.
2013

2017

Senior medewerker bij het kantoor LMBD te Brussel.
Sinds 2017


2018

Doctor in de Rechten aan de Vrije Universiteit Brussel en de UGent (Joint PhD) op proefschrift met als titel “De vennootschapsgroep. Aandachtspunten bij een nieuwe dynamiek in de interne werking van groepen van vennootschappen”
2018


2020

Counsel bij het kantoor LMBD te Brussel.
Sinds 2020