Cassatie

Als u ongelijk hebt gekregen van de rechter in laatste aanleg, meestal in hoger beroep, dan kan u overwegen om een cassatieberoep in te stellen bij het Hof van Cassatie.

In civiele zaken moet u, alvorens een cassatieberoep te kunnen instellen, een advies van een cassatieadvocaat inwinnen. Alleen als dit positief is, zal u een cassatieberoep kunnen instellen. In dat geval kunt u rekenen op een bijstand gedurende de hele cassatieprocedure tot en met de uitspraak van het Hof.

LMBD beschikt in dat verband over een gespecialiseerd team van advocaten, onder leiding van Bruno Maes, advocaat bij het Hof van Cassatie sedert 2000 en gewezen stafhouder van de cassatiebalie.

Het Hof van Cassatie voert geen nieuw onderzoek naar de vaststelling en het bewijs van de feiten. Het Hof kan enkel nagaan of de rechtsregels correct zijn toegepast door de rechter die in laatste aanleg uitspraak heeft gedaan en of deze zijn beslissing formeel heeft gemotiveerd.

VOOR U

Wanneer u een cassatieberoep overweegt kunnen Bruno Maes en zijn medewerkers u adviezen verstrekken over de slaagkansen van cassatieberoepen in civiele zaken in de ruime betekenis (privaatrecht, civiel procesrecht, ondernemingsrecht, aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht, arbeids- en sociaal recht, mededingingsrecht, gezondheidsrecht, publiek recht en tuchtzaken), en in fiscale zaken.

Wanneer u een verzoekschrift tot cassatie hebt ontvangen, kunt u ons contacteren om daarop te antwoorden in  een ‘memorie van antwoord’, waarin wij zullen trachten de aangevoerde cassatiemiddelen van de tegenpartij te ontkrachten

Ons cassatieteam is ook gespecialiseerd in het opstellen en indienen van verzoekschriften tot cassatie, memories van antwoord en memories tot staving van cassatieberoepen in strafzaken.

Bruno Maes en zijn medewerkers staan voor u en uw advocaat ook klaar om u te helpen bij de opstelling van syntheseconclusies voor de feitenrechter met het oog op een eventuele latere cassatieprocedure, of met het oog op de rechtspleging voor de verwijzingsrechter na een cassatie.

Als u een negatief cassatieadvies hebt ontvangen van een andere cassatieadvocaat, kunt op Bruno Maes en zijn team een beroep doen om op korte termijn een ‘second opinion’ te verkrijgen.

Ons succes gaat samen met het koesteren en constant verdienen van hun tevredenheid en vertrouwen.