De termijn om een (cassatie) beroep in te stellen tegen een tussenvonnis
dinsdag 6 oktober 2020
1.
In een recent arrest van 11 september 2020 (C19.0422.N) beslist het Hof van Cassatie dat een cassatieberoep tegen een beslissing alvorens recht te doen in een tussenvonnis moet worden ingesteld vóór het verstrijken van de termijn voor het instellen van een cassatieberoep tegen het eindvonnis.

Dit geldt, aldus het Hof, ook voor eindbeslissingen in het tussenvonnis, tenzij het tussenvonnis reeds werd betekend en de cassatietermijn reeds eerder was verstreken.

2.
Een cassatieberoep tegen een (tussen)vonnis alvorens recht te doen kan pas worden ingesteld na het eindvonnis (zie art. 1077 Ger.W.).

Een tussenvonnis kan evenwel gemengd zijn en dus naast een beslissing alvorens recht te doen, tegelijkertijd een eindbeslissing bevatten.

Een eindbeslissing is een beslissing waarbij de rechter zijn rechtsmacht over een bepaald geschilpunt uitput.

Wanneer dit gemengd tussenvonnis vóór het te wijzen eindvonnis werd betekend, moet de cassatievoorziening tegen de eindbeslissingen in dit tussenvonnis binnen drie maanden (zie art. 1073 Ger.W.) na deze betekening worden ingesteld.

3.

Hieruit volgt dat een cassatieberoep tegen een gemengd tussenvonnis slechts ontvankelijk kan worden ingesteld:

  • tegen de beslissing alvorens recht te doen in het tussenvonnis: na het eindvonnis en ten laatste drie maanden na de betekening van het eindvonnis
  • tegen de eindbeslissing in het tussenvonnis: ten laatste drie maanden na de betekening van het tussenvonnis of, indien het tussenvonnis niet werd betekend, ten laatste drie maanden na de betekening van het eindvonnis.
4.
In de zaak die aanleiding gaf tot voormeld cassatiearrest van 11 september 2020 was het cassatieberoep gericht tegen een tussenvonnis dat twee eindbeslissingen en één beslissing alvorens recht te doen inhield.

Het cassatieberoep werd méér dan drie maanden na de betekening van het eindvonnis ingesteld, en was bijgevolg laattijdig.

5.
De voormelde principes gelden grotendeels ook bij het hoger beroep, met dat verschil dat er tegen de beslissingen alvorens recht te doen in een gemengd vonnis wél onmiddellijk hoger beroep openstaat, voor zover er óók hoger beroep wordt ingesteld tegen de eindbeslissing.

De termijn van hoger beroep ten aanzien van een eindbeslissing neemt evenwel ook hier reeds een aanvang vanaf de betekening van het tussenvonnis, niettegenstaande er nog geen eindvonnis werd gewezen en er kan geen hoger beroep meer worden ingesteld tegen een tussenvonnis indien de termijn van hoger beroep tegen het eindvonnis reeds verstreek.

6.
Het is dus essentieel om een onderscheid te maken tussen zuivere tussenvonnissen alvorens recht te doen en gemengde tussenvonnissen om het tijdstip waarop een rechtsmiddel moet worden ingesteld succesvol te bepalen.