Praktijkgebieden

Handelsrecht

Wij bieden onze cliënten pragmatische oplossingen aan voor bijna alle aspecten van hun onderneming, gaande van het selecteren van passende strategieën en het opstellen van commerciële overeenkomsten, tot bijstand inzake geschillenbeslechting. Wij adviseren onze cliënten bij het onderhandelen, het evalueren, het beheren, het uitvoeren en/of het beëindigen van overeenkomsten, waarbij onze advocaten kunnen buigen op een substantiële ervaring in een brede waaier van overeenkomsten. Meer in het bijzonder behandelen wij zowat dagelijks distributieovereenkomsten, zoals franchiseovereenkomsten, handelsagentuurovereenkomsten, concessieovereenkomsten en selectieve distributieovereenkomsten, licentieovereenkomsten, enz. Wij behandelen evenzeer (handels)huurovereenkomsten, managementovereenkomsten, commerciële samenwerkingsovereenkomsten, enz.

Wij treden regelmatig op in procedures m.b.t. de ondertekening (of weigering tot ondertekening), de gebrekkige uitvoering en/of de beëindiging van commerciële overeenkomsten.

Cassatie

In civiele zaken moet u, alvorens een cassatieberoep te kunnen instellen, een advies van een cassatieadvocaat inwinnen. Alleen als dit positief is, zal u een cassatieberoep kunnen instellen. In dat geval kunt u rekenen op een bijstand gedurende de hele cassatieprocedure tot en met de uitspraak van het Hof.
LMBD beschikt in dat verband over een gespecialiseerd team van advocaten, onder leiding van Bruno Maes, advocaat bij het Hof van Cassatie sedert 2000 en gewezen stafhouder van de cassatiebalie.
Lees meer

Mededingingsrecht

Wij bieden onze cliënten een volledige dienstverlening inzake mededingingsrecht: wij verdedigen hun belangen inzake concentratiecontroles en hard core-kartels voor de Europese Commissie, de Europese rechtbanken en hoven, de Belgische mededingingsautoriteit en het Hof van Beroep te Brussel.
Wij verlenen evenzeer specifiek industriegerichte adviezen omtrent dominante positie- en Staatssteunaangelegenheden, met een bijzondere ervaring in de energie-, spoorweg-, en televisiesector, alsmede in de farmaceutische sector.

Vennoootschapsrecht

LMBD staat erom bekend uit te blinken in alle domeinen van het vennootschapsrecht / M&A en financieel vennootschapsrecht.

Het kantoor kan buigen op haar ruime ervaring in het bijstaan van cliënten bij de oprichting van vennootschappen en de bijhorende financieel-vennootschapsrechtelijke structuren, alsmede bij het opstellen en onderhandelen van aandeelhouders- en joint venture-overeenkomsten, de voorbereiding van het dagelijks vennootschapsrechtelijk papierwerk (met inbegrip van de notulen van de algemene aandeelhoudersvergaderingen en van de raad van bestuur), en het organiseren van allerlei soorten van Belgische en grensoverschrijdende vennootschapsrechtelijke transacties (met inbegrip van overnames en afstotingen door middel van aandelen- of activatranacties, fusies, spin-offs en splitsingen, enz.).

Daarnaast staan we onze cliënten bij het structureren van uitdovingen en stopzetten van rechtspersonen, bij het ontbinden van samenwerkingen en bij het vereffenen en ordelijk beëindigen van vennootschappen. Wij adviseren cliënten in alle vormen van insolventieprocedures en herstructureringsprocessen.

Ons kantoor verleent verder advies aangaande corporate governance-aangelegenheden en bestuurders-, aandeelhouders- en oprichtersaansprakelijkheid.

Wij behandelen regelmatig complexe verrichtingen met betrekking tot vennootschapsfinanciering (share buy-backs, management buy-outs, kapitaalwijzigingen, complexe uitkeringsvraagstukken, LBO’s, enz.). Wij treden evenzeer op bij primaire en secundaire beursintroducties, openbare overnameaanbiedingen, beursexits en bij publiek of privaat beroep op het spaarwezen.

Onze vennootschapsrechtelijke praktijk omvat tevens geschillenbeslechting en procesvoering voor de gewone Belgische hoven en rechtbanken, voor arbitrage panels (met inbegrip van ICC, CEPINA-CEPANI, alsmede voor ad hoc panels zowel in België als in het buitenland), aangaande aandeelhoudersconflicten, uittredings- en uitsluitingsprocedures, geschillen naar aanleiding van het afbreken van M&A- transacties, garantie- en andere vorderingen na overnames en desinvesteringen van bedrijven, bestuurders- en aandeelhoudersaansprakelijkheid, enz.

In deze domeinen adviseert LMBD een brede waaier van cliënten, waaronder banken, financiële tussenpersonen, institutionele beleggers, industriële spelers, verschillende Fortune 500-bedrijven, participatiefondsen, durfkapitaalfondsen en andere operatoren.

Bijkomend verlenen we onze cliënten bijstand in alle vennootschapsrechtelijke aspecten van de non-profit organisaties (waaronder verschillende gereputeerde internationale non-profit organisaties).

Financieel strafrecht

Het handelsrecht kijkt aan tegen een groeiende criminaliseringstrend waardoor bestuurders en hun vennootschappen geconfronteerd worden met verhoogde risico’s. LMBD adviseert en staat haar cliënten, zowel natuurlijke personen (vennootschapsbestuurders en managers), als rechtspersonen (private en publieke entiteiten) bij wanneer zij het slachtoffer zijn of betrokken zijn bij strafrechtelijk gerelateerde zaken (witwassen, private omkoping, omkoping van personen die een openbaar ambt uitoefenen, vervalsing van documenten en het gebruik ervan, fraude, misbruik van vennootschapsgoederen, faillissementswetgevingsinbreuken, bijzondere strafrechtelijke feiten m.b.t. het vennootschapsrecht, enz.). Het kantoor staat haar cliënten bij doorheen de hele procedure, vanaf het vooronderzoek en de doorverwijzing tot de pleidooien voor de bevoegde rechtbanken.
De ervaring van LMBD met betrekking tot deze aangelegenheden laat haar toe om snel in iedere procedure en op om het even welk ogenblik tussen te komen teneinde de blootstelling aan een mogelijke strafrechtelijke vervolging voortvloeiend uit bepaalde handelstransacties te beperken.

Om deze reden onderlijnt het kantoor het belang van strafrechtelijke due diligences en het uitwerken van preventieve maatregelen (delegatie van bevoegdheden, gedragscode, compliance programma’s, enz.).

Distributierecht & Logistiek

Sinds jaren zijn de advocaten van ons kantoor actief op het vlak van distributierecht en logistiek.

In deze domeinen staan zij zowel Belgische als buitenlandse cliënten bij in transactionele en procedurele aangelegenheden met betrekking tot concessieovereenkomsten, handelsagentuurovereenkomsten, sui generis distributieovereenkomsten, enz. Bijstand omvat onder andere ICC Arbitrage en vertegenwoordiging van cliënten voor de Belgische hoven en rechtbanken.

Bijkomend is ons kantoor actief op verschillende domeinen van de logistiek, in het bijzonder in de spoorwegsector.

Geschillenbeslechting, procesvoering & arbitrage

De advocaten van LMBD zijn allen litigators, die volledig vertrouwd zijn met de specifieke eigenheden en de bijzonderheden van geschillenbeslechting.

Onze ervaring omvat alle soorten van procesvoering:

  • Belgische en internationale arbitrage (met inbegrip van ICC, CEPANI-CEPINA en ad hoc arbitrage)
  • rocedures voor de gewone hoven en rechtbanken (met inbegrip van beroepsprocedures)
  • procedures voor de Raad van State
  • procedures voor de Belgische Raad voor Mededinging en voor de Europese Commissie (DG COMP) – met inbegrip van beroepsprocedures
  • kort geding-procedures, inclusief voor vennootschaps-gerelateerde en gereguleerde netwerkaangelegenheden
  • beroepsprocedures tegen de beslissingen van sectorregulatoren voor het Hof van Beroep te Brussel, met inbegrip van gesofisticeerde tariefbetwistingen
  • Europees Hof van Justitie

Wij vertegenwoordigen cliënten in het Nederlands, het Frans en in het Engels en hebben ervaring in het bijstaan van zowel eisende, als verwerende partijen.

In addition, one of us, Fabrice Mourlon Beernaert, has been a deputy judge at the Brussels Commercial Court and currently is deputy crown prosecutor at the same Court.

Energie & Gereguleerde netwerkindustrieën

De beslissing van de Europese wetgever om de aardgas-, de elektriciteits- en de spoorwegsectoren te ontvlechten, leidde tot nieuwe specifieke sectorale wetgeving, alsmede tot nieuwe handelsbetrekkingen tussen de verschillende nieuwe marktspelers. Wij worden algemeen erkend voor onze kennis en ervaring inzake de wettelijke bijzonderheden die gelden voor iedere actor binnen deze sectoren en met de relaties die binnenin dit ‘nieuwe normale’ wettelijk paradigma gelden: netwerkgebruikers, netwerkbeheerders, producenten, handelaars, energiebeurzen, enz.

Wij hebben een uitgebreide ervaring t.o.v. de verschillende regulatoren en behandelen de beroepen die worden ingesteld tegen hun beslissingen voor de verschillende gespecialiseerde rechtsinstanties.

Wat lobbying betreft, kunnen wij buigen op een ruime ervaring in het omgaan met vakorganisaties op Europees niveau en met het opstellen van ontwerpwetten en ontwerpbesluiten binnen het kader van de omzetting in het Belgisch recht van de Europese richtlijnen.

Wij adviseren cliënten omtrent staatssteun voor de hernieuwbare energiesector, met inbegrip van op het land gevestigde en off-shore windmolenparken. Wij staan cliënten evenzeer bij in transacties die betrekking hebben op andere hernieuwbare energiebronnen, zoals biogas.

Financieel Recht

Zowel voor beurs- als niet-beursgenoteerde vennootschappen kan ons kantoor buigen op een lange ervaring in het opstellen en onderhandelen van alle verschillende soorten financiële documenten. Als voorbeeld denken we aan de (consortiale) lenings- en kredietfaciliteitovereenkomsten (met inbegrip van Loan Market Association kredietovereenkomsten), intra-groep financieringsovereenkomsten en publiek en privaat uitgegeven obligaties, doch evenzeer aan alle zekerheids- en andere aanverwante documenten.

Bijkomend zijn we vertrouwd met commerciële financieringsovereenkomsten, zoals factoring, overdrachtsovereenkomsten, enz., alsmede met de hieraan gerelateerde documenten (met inbegrip van juridisch advies).

Life Sciences

LMBD ontwikkelde een brede ervaring op het vlak van life sciences. Ons klantenbestand bevat verschillende farmaceutische en biotechnologische ondernemingen, alsmede ondernemingen actief in de productie van medische toestellen en in de verstrekking van gezondheidszorgdiensten.

Wij adviseren regelmatig life sciences ondernemingen omtrent financiering met eigen en vreemd vermogen (zowel publiek als privaat), technologische licentieovereenkomsten, alsmede omtrent de dagelijkse vennootschaps- en commerciële overeenkomsten op het gebied van life sciences (manufacturing-, promotie- en co-promotie-, bevoorradings-, distributie- en handelsagentuurovereenkomsten, enz.).

LMBD leidt evenzeer een gedreven departement inzake healthcare regulatory law om life sciences-cliënten succesvol te kunnen leiden doorheen de complexe regelgeving terzake en er zorg voor te dragen dat zij hiermee in overeenstemming zijn.

Tot slot staan wij onze life science-cliënten in alle regulatoire, contractuele en vennootschapsrechtelijke geschillen en procesvoering bij, zowel voor de gewone Belgische hoven en rechtbanken als voor arbitragepanels (met inbegrip van ICC, CEPINA-CEPANI en ad hoc panels in België en in het buitenland).

Intellectueel eigendomsrecht

Intellectuele eigendomsrechten behoren tot de meest belangrijke immateriële activa van de onderneming en vertegenwoordigen zodoende een belangrijke intrinsieke waarde. Een correct en efficiënt gebruik van deze activa en het afdwingen ervan indien nodig, verzekert niet alleen de goede werking van de commerciële activiteiten van de onderneming, doch stelt evenzeer de eigen reputatie en de positie van de onderneming op de markt, als deze van haar producten en diensten, veilig.

LMBD’s IP-departement verleent een volledige rechtsbijstand in de domeinen van merkenrechten, auteursrechten, bescherming van ontwerpen, gebruiksmodellen, octrooien, geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen en dit zowel binnen als buiten het kader van enige geschillenbeslechting. Bijkomend, om de IP-rechten optimaal te kunnen beheren, beschikken onze advocaten over een sterke expertise op het vlak van IP-handhaving, zoals het bestrijden van namaak en piraterij, douanegrensmaatregelen, parallelle import en grensoverschrijdende stakingen.

Wij hebben uitstekende werkrelaties met de douane- en politiediensten, met wie wij regelmatig contacten onderhouden.

Onze advocaten hebben een grondige kennis en een goede commerciële voeling met de noden van de onderneming en de bijzonderheden van de industrie waarin ze actief zijn.

De door ons vertegenwoordigde cliënten omvatten leidende ondernemingen op wereldvlak, middelgrote ondernemingen, alsmede starters in om het even welke zaken- of technologische sector.

Vastgoed & aanneming

LMBD heeft ervaring in alle domeinen van het vastgoedrecht. LMBD begeleidt nationale en internationale cliënten (institutionele investeerders, banken, ontwikkelaars en stakeholders, architecten, aannemers, ingenieurs, enz.) bij de onderhandelingen en het opstellen van alle soorten vastgoedovereenkomsten, met inbegrip van promotor-, bouw-, architecten-, verkoop-, huur-, pacht-, opstal-, financiële leasingsovereenkomsten, enz. LMBD verwierf bijzondere expertise in vastgoed-M&A (activa- en aandelentransacties) en is regelmatig betrokken bij real estate due diligence-onderzoeken en vastgoed project financiering.

LMBD verdedigt evenzeer kopers, verkopers, verhuurders, huurders, eigenaars en pachters in al hun vastgoed- en vastgoed gerelateerde geschillen- en arbitragebeslechtingsprocedures.

Sportrecht

LMBD heeft een bijzondere ervaring in het sportrecht, waarbij zij bijstand verleent aan de verschillende actoren uit de sportwereld. Daartoe rekenen wij niet alleen de sporters , doch evenzeer de clubs, federaties, commerciële managementvennootschappen en broadcasters. Het groeiend aantal wettelijke verplichtingen waarmee zij geconfronteerd worden, maakt het noodzakelijk dat zij dienaangaande terdege begeleid en geadviseerd kunnen worden.

LMBD begeleidt haar cliënten in dit domein in al hun extra-sportieve activiteiten (samenwerkings- en sponsorovereenkomsten, contractuele aansprakelijkheid, portretrechten, oprichting van commerciële vennootschappen, enz.).

De verleende bijstand gaat van advies tot geschillenbeslechting, waarbij de advocaten van het kantoor ervaring hebben met geschillenbeslechting voor gespecialiseerde sportrechtbanken.

LMBD heeft een bijzonder expertise in de sporten voetbal en golf.

Ons succes gaat samen met het koesteren en constant verdienen van hun tevredenheid en vertrouwen.