Algemene voorwaarden – maart 2019

 

 

LMBD is een advocatenkantoor bestaande uit LMBD bv cvba, met maatschappelijke zetel te 1170 Brussel (België), Terhulpensesteenweg 177 / 7, ondernemings- / BTW-nr. BE 0830.599.716 (Brussel).

 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die de advocaten van het kantoor LMBD (hierna “LMBD”) aan hun cliënten leveren. Eventuele tegenstrijdige (algemene) voorwaarden uitgaande van de cliënt (of van enige derde die de financiële kost van onze diensten en kosten draagt, zoals shared services centers of verzekeringsmaatschappijen) zullen enkel toepasselijk zijn mits voorafgaande, schriftelijke en uitdrukkelijke aanvaarding ervan door LMBD.

 

2. Het aanvaarden van een opdracht van een cliënt door LMBD houdt geen verplichting in voor LMBD of de cliënt om de cliënt ook in andere dossiers bij te staan. Indien de cliënt een advocatenkantoor is, wordt een rechtstreekse relatie tussen LMBD en de cliënt van dit derde-advocatenkantoor niet verondersteld tot stand te komen. De cliënt zal LMBD zo snel mogelijk inlichten wanneer hij of zij weet zou hebben van enig belangenconflict of enig ander aspect dat LMBD mogelijkerwijze zou verhinderen om op te treden namens de cliënt. LMBD zal op dezelfde manier handelen. Zowel LMBD, als de cliënt hebben het recht om de tussenkomst van LMBD op elk moment en naar eigen discretie schriftelijk op te zeggen. In dit geval zullen alle gefactureerde en nog te factureren kosten en erelonen van LMBD onmiddellijk betaalbaar en opeisbaar worden.

 

3. De advocaten van het kantoor LMBD zijn onderworpen aan het beroepsgeheim en de deontologische regels van hun Ordes. Alle correspondentie, adviezen, procedurestukken, enz. (de “Documenten”) die LMBD overmaakt aan haar cliënten, gebeurt onder uitdrukkelijke voorwaarde dat de cliënt de vertrouwelijkheid van de Documenten respecteert. De cliënt mag voormelde Documenten (alsmede de inhoud ervan) slechts overmaken aan derden mits de uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van LMBD. LMBD zal redelijke inspanningen leveren om de vertrouwelijke aard van de Documenten te beschermen, doch zal niet aansprakelijk zijn voor enige ongewilde onthulling die per vergissing zou gebeuren.

Essentiële Documenten blijven in principe gearchiveerd bij LMBD gedurende de duur voorzien door de toepasselijke regelgeving en/of de voorschriften van de Ordes, zij het nooit voor een kortere duur dan vijf jaar na de laatst geleverde prestaties (doch dit zonder afbreuk van de mogelijke overdracht van dossiers en zaken aan andere advocatenkantoren of advocaten).

 

4. Alle Documenten uitgaande van LMBD zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en mogen in geen geval gebruikt of gereproduceerd worden zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van LMBD. Voormelde Documenten zijn eigen aan specifieke situaties en specifieke cliënten en kunnen derhalve niet getransponeerd of toegepast worden op andere situaties of andere personen, zonder een nieuwe analyse door LMBD of andere juridische raadgevers.

 

5. Behoudens andersluidende overeenkomst tussen LMBD en de cliënt, factureert LMBD haar prestaties aan haar gebruikelijke uurtarieven, verhoogd met de kosten die rechtstreeks op het dossier betrekking hebben en forfaitaire algemene kantoorkosten. De uurtarieven kunnen van tijd tot tijd worden aangepast, zonder dat LMBD van deze wijzigingen voorafgaandelijk melding moet maken. De uurtarieven, zoals toepasselijk van tijd tot tijd, worden meegedeeld op eenvoudig verzoek. De erelonen en bepaalde onkosten van LMBD zijn onderworpen aan BTW, overeenkomstig de toepasselijke wetgeving. Prestaties geleverd door LMBD worden geacht te zijn geleverd in het kader van de professionele activiteiten van de cliënt, tenzij anders aangegeven door de cliënt aan LMBD. Ereloonschattingen en -voorstellen, en voorstellen van uurtarieven zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. LMBD behoudt zich het recht voor een provisie te vragen voorafgaandelijk aan de levering van de diensten. Waar passend kunnen andere elementen dan de bestede tijd in overweging genomen worden om de erelonen te bepalen (bijv. aard van de geleverde prestaties, de bekomen resultaten, het dringende karakter van een dossier, enz.).

 

6. De facturen van LMBD zijn in euro en zijn betaalbaar 30 dagen na factuurdatum, zonder korting, op de zetel van LMBD bv cvba, zoals aangeduid op de factuur, of op het bankrekeningnummer zoals vermeld op de factuur. Bij gebreke aan betaling van een factuur binnen de 30 dagen (i) heeft LMBD het recht om haar prestaties met onmiddellijke ingang op te schorten of te beëindigen, overeenkomstig de deontologische regels terzake van de Brusselse en/of Brugse Ordes (zoals toepasselijk), en (ii) zullen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling nalatigheidsinteresten verschuldigd worden overeenkomstig de Belgische wet van 2 augustus 2002, te rekenen vanaf de datum van de factuur. Opmerkingen met betrekking tot een factuur moeten schriftelijk aan LMBD gericht worden binnen de tien dagen na de ontvangst van de factuur. Bij gebreke daaraan wordt de factuur onherroepelijk geacht aanvaard te zijn.

 

7. De mogelijke (contractuele en buitencontractuele) aansprakelijkheid van LMBD jegens haar cliënten en derden, alsmede de aansprakelijkheid van alle advocaten en personeelsleden die deel uitmaken van LMBD of die voor rekening van LMBD werken, is ten allen tijde beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar(s) van de beroepsaansprakelijkheid van LMBD en/of haar respectivelijke advocaten voor dat bepaald aansprakelijkheidsdossier effectief uitbetaalt (uitbetalen) in het toepasselijke dossier. Indien en in de mate dat om welke reden dan ook geen bedragen zouden worden uitbetaald onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering, zal de aansprakelijkheid van LMBD en de aansprakelijkheid van alle advocaten en personeelsleden die deel uitmaken van LMBD of die voor rekening van LMBD werken, beperkt zijn tot drie maal het globale bedrag aan erelonen van LMBD dat gedurende de periode van twaalf maanden die voorafging aan het feit dat aanleiding gaf tot de aansprakelijkheid van LMBD, aan de cliënt gefactureerd en door de cliënt effectief betaald werd in het kader van het toepasselijke dossier. Het toepasselijke bedrag van de verzekeringsdekking wordt op eerste aanvraag van de cliënt door LMBD meegedeeld en bedraagt in principe 10.000.000 EUR (toestand op 1 februari 2019). Iedere vordering jegens LMBD en/of de advocaten en/of personeelsleden die deel uitmaken van het kantoor LMBD of die werken voor rekening van LMBD, dient, op straffe van verval, schriftelijk te worden meegedeeld aan LMBD binnen één jaar na het leveren van de prestaties die aan de vordering ten grondslag liggen.

De beroepsaansprakelijkheid van LMBD bv cvba is verzekerd bij AMLIN EUROPE NV via Vanbreda Risk & Benefits, polisnummer LXX034899 (collectieve verzekering “burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid”). Amlin Europe N.V., N.V. naar Nederlands recht, heeft haar Belgisch bijkantoor op het volgende adres : 1210 Brussel, Koning Albert II laan 9, RPR nr. 0.416.056.358. Een bijkomende beroepsaansprakelijkheidsverzekering werd door LMBD bv cvba afgesloten bij AIG Europe Ltd., vennootschap naar Engels recht met vennootschapsnummer 01486260 en met Belgisch bijkantoor gelegen te 1050 Brussel, Pleinlaan 11, RPR nr. 0847.622.919, polisnummer BF33000455. Deze polissen verlenen dekking wereldwijd, met bepaalde beperkingen voor de VSA en Canada en onder voorbehoud van de precieze bepalingen en uitzonderingen van de polissen. De dekking betreft de burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor schade of nadeel toegebracht aan derden, waaronder inbegrepen de cliënten, in de uitoefening van het beroep van advocaat, evenals (onder meer) de activiteiten van scheidsrechter in juridische geschillen, ereloontaxatie, advocaat-bemiddelaar en een aantal gerechtelijke mandaten.

In geval van dringende verzoeken, bestaat de mogelijkheid dat LMBD niet in staat is om alle relevante feiten na te kijken en/of de normaal vereiste juridische opzoekingen uit te voeren en/of de aangelegenheid terdege te analyseren. Indien LMBD in dergelijke dringende aangelegenheid, op cliëntes verzoek, desalniettemin advies verleent, zal dit naar haar best vermogen zijn rekening houdend met de beperkte tijdsspanne. LMBD zal echter, in welk dossier of om welke reden dan ook, nooit aansprakelijk zijn voor enig potentieel niet opgemerkt element of voor enige vergissing ten gevolge van de hoogdringendheid.

 

8. De cliënt vrijwaart LMBD alsmede alle advocaten en personeeldsleden die deel uitmaken van LMBD en de advocaten en personeelsleden die voor rekening van LMBD werken, voor elke vordering die door een derde wordt geformuleerd en die het gevolg is van de levering van prestaties door LMBD voor rekening van de cliënt, tenzij in geval van zware fout vanwege LMBD.

 

9. Met het oog op optimale kwaliteit en/of kost van de dienstverlening en/of in transnationale aangelegenheden heeft LMBD de mogelijkheid om zonder instemming of kennisgeving aan de cliënt bepaalde specifieke opdrachten uit te besteden aan andere advocaten of experten die geen deel uitmaken van LMBD.

 

10. LMBD is wettelijk gehouden een aantal documenten en informatie m.b.t. de cliënt op te vragen, onder meer in het kader van de Europese “know your client” regels. De cliënt is ertoe gehouden deze informatie en documenten op eerste verzoek van LMBD over te maken.

Daarenboven zijn LMBD en haar advocaten, zoals alle Belgische advocatenkantoren en advocaten, gehouden tot bepaalde anti-witwasregels en –verplichtingen, die van dwingende aard zijn. Deze regels en verplichtingen kunnen LMBD er onder meer toe verplichten om bijkomende informatie, zoals deze inzake de UBO’s (ultimate beneficial owners of uiteindelijke begunstigden) van de cliënt, op te vragen. De cliënt verbindt er zich toe om deze informatie op eerste verzoek van LMBD te verstrekken.

Ten einde haar taken als advocaat in de aangelegenheden die haar worden toevertrouwd, uit te voeren of haar relaties, contractueel of andere, verder te zetten, verzamelt LMBD bepaalde data, nl. de identiteit (voor- en familienaam, functie) en, indien nodig en in functie van de noden, bepaalde contactinformatie (adres, telefoonnummer, email adres, BTW nummer, bankrekening, enz.) en andere persoonlijke gegevens (zoals bijvoorbeeld een kopie van het paspoort, de echtelijke staat, de financiële situatie, geschriften, persoonlijke geschiedenis, enz.). Deze gegevens zijn vereist voor de uitoefening van het beroep van advocaat en/of voor de behoorlijke behandeling van de dossiers die aan LMBD worden toevertrouwd. Deze gegevens worden verwerkt in overeenstemming met Europese en nationale gegevensbeschermingsregels. De beheerder van deze gegevens is LMBD, tel. +3226632800. De gegevens worden door LMBD bijgehouden in het kader van de relatie en/of het uitoefenen van beroep van advocaat en, waar toepasselijk, door een derde (bijv., een koerier, een gerechtsdeurwaarder, een correspondent-advocaat, een verlener van IT-diensten, LMBD’s accountants). De gegevens worden bijgehouden gedurende de duur van de relatie en/of van de zaak, en dit ten minstens tien jaar na het einde ervan, als gevolg van de verplichtingen van LMBD als advocatenassociatie. De persoon die het onderwerp uitmaakt van de gegevens heeft het recht om te worden ingelicht over de doelstellingen waarvoor zijn of haar gegevens zullen worden verwerkt en m.b.t. wie toegang zal hebben tot zijn of haar gegevens. Deze persoon heeft het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van zijn of haar gegevens en om te verzoeken dat dit beperkt wordt, evenwel zonder dat dit het onmogelijk mag maken om de taken van advocaat of de behoorlijke behandeling van de zaak uit te voeren. De persoon die het onderwerp uitmaakt van de gegevens heeft recht op toegang tot de gegevens die LMBD bijhoudt en om om wijzigingen en zelfs verwijdering te verzoeken, binnen dezelfde grenzen. Deze persoon heeft het recht om alle persoonlijke informatie die hem of haar betreft te ontvangen, of te laten overmaken aan een derde, op een draagbare en leesbare wijze, binnen dezelfde grenzen. In geval van twijfel kan de persoon die het onderwerp uitmaakt van de gegevens contact opnemen met LMBD of een klacht neerleggen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, tel. : +322 274 4800 of contact@apd-gba.be .

 

11. De cliënt verbindt er zich toe geen minnelijk akkoord zoals voorzien in de Wet op de continuïteit van de ondernemingen af te sluiten of enig verzoek tot gerechtelijke reorganisatie of enige vergelijkbare procedure in te dienen, zonder LMBD hier voorafgaandelijk en schriftelijk te hebben ingelicht, minstens drie werkdagen voor het afsluiten van dit akkoord of het indienen van dit verzoek.

 

12. De overeenkomst tussen LMBD en de cliënt wordt beheerst door het Belgische recht (met uitzondering van de verwijzingsregels die zouden leiden tot de toepassing van enig ander recht). In geval van betwisting zijn de rechtbanken en hoven van Brussel (België) exclusief bevoegd, met dien verstande dat LMBD tevens het recht heeft om de zaak aanhangig te maken voor de rechtbanken en hoven van de woonplaats of de zetel van de cliënt en zonder afbreuk aan bepaalde deontologische regels die de tussenkomst van de organen van de Orde kunnen opleggen.

 

13. Indien een van de bepalingen of een deel van een bepaling van onderhavige algemene voorwaarden nietig of onuitvoerbaar zou verklaard worden, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de overige bepalingen.