LMBD is een advocatenkantoor gespecialiseerd in het Ondernemingsrecht en procesvoering voor het Hof van Cassatie.

Wij leggen ons in het bijzonder toe op vennootschapsrecht / M&A, energierecht, netwerken en andere gereguleerde sectoren, financieel recht, intellectuele eigendomsrechten, insolventierecht, commerciële geschillenbeslechting, geschillen voor alle hoven en rechtbanken (inclusief het Hof van Cassatie), vastgoed, mededingingsrecht en life sciences.

Het hoofdkantoor is gelegen te Brussel,
met een tweede kantoor te Brugge.

Fabrice Mourlon Beernaert

Fabrice Mourlon Beernaert is gespecialiseerd in het vennootschapsrecht, fusies en overnames, zekerheidsrecht, energierecht, faillissementsrecht, alsmede in life science gerelateerde materies.

More about him

Frederic Deltour

Frederic Deltour is gespecialiseerd in vennootschapsrecht, met een bijzondere nadruk op fusies en overnames, alsook in vastgoedrecht.

More about him

Thomas Vandromme

Thomas Vandromme bouwde een aanzienlijke ervaring op als advocaat in het handels- en vennootschapsrecht met een bijzondere expertise in geschillenbeslechting.

More about him

Pia Sobrana Gennari Curlo

Pia Sobrana Gennari Curlo is voornamelijk gespecialiseerd in het handels- en vennootschapsrecht, in fusies en overnames, alsook in geschillenbeslechting.

More about her

Olivia Ledoux

Olivia Ledoux is voornamelijk gespecialiseerd in het vastgoed-, handels- en contractenrecht. Daarnaast heeft ze een bijzondere ervaring opgebouwd in het bouwrecht.

More about her

Pierre-M Louis

Pierre-M. Louis is gespecialiseerd in gereguleerde netwerkindustrieën, meer bepaald de aardgas-, de elektriciteits- en de spoorwegsector, drie sectoren waar de netbeheerder werd ontvlochten onder invloed van de Europese wetgeving.

More about him

Harold Minjauw

Harold Minjauw is gespecialiseerd in vennootschaps- en algemeen ondernemingsrecht, met een bijzondere expertise in fusies en overnames, vastgoedrecht en distributierecht, alsook in vennootschapsrechtelijke en commerciële geschillenbeslechting.

Bernard Paul

Bernard Paul is gespecialiseerd in vennootschaps- en handelsrecht.

Op regelmatige basis adviseert hij in alle aspecten van samenwerkingsverbanden (partnership overeenkomsten, overnames, fusies, splitsingen, LLP overeenkomsten, oprichting van entiteiten en aandeelhoudersgeschillen)

More about him

Louis Puts

Louis Puts leidt de afdeling intellectuele eigendomsrechten (“IE”) van LMBD Prioux. Hij wordt omschreven als een “talented litigator” (LMG Life Sciences) en als “leading individual” (Legal 500) en heeft een diepgaande kennis opgebouwd inzake geschillenbeslechting en handhaving van intellectuele eigendomsrechten, grensmaatregelen, de beveiliging van bedrijfsgeheimen, oneerlijke concurrentie en geschillen inzake vergunningen en softwareprogramma’s.

More about him

Tom Wera

De praktijk van Tom Wera concentreert zich op het ondernemings- en economisch recht, het financieel recht en het vennootschapsrecht, met inbegrip van het recht inzake fusies en overnames.

More about him

Vincent Brouwers

Vincent is voornamelijk actief in het handelsrecht en het intellectueel eigendomsrecht, met een bijzondere focus op geschillenbeslechting.

More about him

Marc Baetens-Spetschinsky

De praktijk van Marc richt zich op adviesverlening en geschillenbeslechting, inclusief bemiddeling, op het gebied van het gerechtelijk recht, het vervoersrecht, het publiekrecht en het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht.

More about him

Bruno Maes

Bruno is advocaat bij het Hof van Cassatie sedert 2000 en leidt de praktijkgroep “Cassatie”. Hij is gespecialiseerd in het verstrekken van adviezen over de slaagkansen van cassatieberoepen in civiele zaken in de ruime betekenis, strafzaken, tuchtzaken, sociale zaken en fiscale zaken, en in het opstellen en indienen van verzoekschriften tot cassatie, memories van antwoord en memories tot staving van cassatieberoepen in strafzaken.

More about him

Beatrice Verlooy

Beatrice Verlooy werkt samen met Bruno Maes in cassatiezaken.

More about her

Ingeborg de Herdt

Ingeborg is gespecialiseerd in aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht en in cassatieprocedures.

More about her

Catherine Idomon

Als medewerkster van Bruno Maes behandelt Catherine cassatiedossiers in burgerlijke en strafzaken.

More about her

Victoria Deliège

Victoria Deliège is gespecialiseerd in ondernemingsrecht, contractenrecht en Europees recht. 

More about her

KENNISMAKEN MET ONZE ADVOCATEN

Koen Byttebier, Tom Wera, “Ondernemingsrecht”, die Keure, 2020
2020/05/29

  Dit handboek geeft een overzicht van het Belgische ondernemingsrecht. Daarbij is in de huidige, grondig herwerkte editie rekening gehouden met een reeks ambitieuze hervormingen, waaronder een omvorming van het…

Lees Meer
Syntheseconclusie na de heropening van het debat en de antwoordplicht van de rechter – Cass. 9 maart 2020
2020/05/29

De al dan niet verplichting tot het nemen van syntheseconclusie na heropening van het debat en na bekrachtiging van nieuwe conclusietermijnen – Cass. 9 maart 2020 (C.19.0185.N)

Lees Meer
Gerechtelijk privaatrecht …na de hervormingen van 2017-2019
2020/04/21

B. MAES, P. VANLERSBERGHE, N. CLIJMANS en S. VAN SCHEL, Gerecchtelijk privaatrecht …na de hervormingen van 2017-2019, 10e editie, die Keure, Brugge, 2019, 501 p.

Lees Meer
Commentaar bij het volmachtenbesluit nr. 2
2020/04/17

Verlenging van verjaringstermijnen en de andere termijnen om een vordering in rechte in te stellen en verlenging van termijnen van rechtspleging of om een rechtsmiddel in te stellen

Lees Meer
Bruno MAES
2020/03/02

LMBD is proud to announce that Bruno MAES, lawyer at the Belgian Supreme Court, and his team, joined the firm as from March 2, 2020

Lees Meer
Le pouvoir d’appréciation du juge dans la charge de la preuve
2020/02/24

Fabrice Mourlon Beernaert et Olivia Ledoux examinent le pouvoir d’appréciation du juge dans la charge de la preuve.

Lees Meer
View all